A CNW RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

SZERZŐDŐ FELEK

A szerződő felek egyrészről a CNW Rendszerintegrációs Zrt., mint Szolgáltató, 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 50., adószám: 11796770-2-43 (a továbbiakban:  Szolgáltató vagy CNW Zrt.), másrészről a szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó.) A szerződő felek a CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben pontos meghatározásra kerülnek.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A CNW Zrt. szolgáltatási szerződése (továbbiakban: Szerződés) határozott időtartamra szól, amennyiben a szerződő felek másként nem egyeztek meg vagy a meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó speciális szerződési feltételek másként nem rendelkeznek. A Szerződés időtartamát a szerződő felek írásban állapítják meg, vagy azt automatikusan a megrendeléskor Ügyfél által kiválasztott számlázási időszak határozza meg. Utóbbi esetben a Szerződés időtartama automatikusan egy számlázási időszakkal megegyező időtartamnak felel meg. Ebben az esetben a Szerződés időtartama a szerződött szolgáltatással kapcsolatos minden újabb számlázással meghosszabbításra kerül.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Szerződés a megrendeléssel jön létre (általában a Szolgáltató honlapján megtalálható, megfelelően kitöltött megrendelőlap Szolgáltató számára való elküldésével vagy kapcsolatfelvétel útján történő megrendeléssel.) A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a megállapodott, a díjbekérő számla helyes számlaszámával megjelölt, az Ügyfél által a megrendelőlappal elvégzett megrendelésből származó összeg a Szolgáltató folyószámláján jóváírásra kerül. Abban az esetben, ha Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges, hogy Ügyfél a különböző szolgáltatások leírásából adódó további dokumentumokat átadjon vagy, hogy Ügyfél egy adott cselekményt hajtson végre, vagy nyilatkozatot tegyen (például feltételek elfogadása), a Szerződés csak akkor lép hatályba, ha Ügyfél minden ilyen feltételnek megfelelően eleget tesz. Amikor minden szükséges feltétel teljesítésre kerül, a Szolgáltató és Ügyfél közötti jelen Szerződés hatályba lép, minden a jelen Szerződésben és a Szerződésre vonatkozó Dokumentumokban leírt jogkövetkezményekkel, és minden olyan további jogkövetkezménnyel, melyet a magyar jogszabályok a nem írásba foglalt, illetve távollévők között létrejött szerződések hasonló eseteire előírnak. A Szerződés megkötésével Szolgáltató és Ügyfél kötelezik magukat a Szerződés, a CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és minden más olyan szerződési feltétel betartására, mely Ügyfél által rendelt, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK

A jelen Szerződésre és az abból származó kereskedelmi jogviszonyra elsősorban a CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek aktuális változata és az egyes szolgáltatásokra érvényes speciális szerződési feltételek, ezek kiegészítései, a jelen Szerződés írásos kiegészítése és ezenkívül a Magyar Köztársaság hatályos Polgári Törvénykönyve, a 2001. évi CVIII. tv. (Elektronikus kereskedelmi törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb irányadó jogszabályok irányadók. Ha bármely Általános Szerződési Feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Mindkét szerződő felet megilleti a Szerződés felmondásának joga. Jelen Szerződés megszűnésének eseteit és indokait az CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Szerződésre vonatkozó Dokumentumok tartalmazzák.

A CNW ZRT. SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi feltételek a CNW Zrt.  által nyújtott szolgáltatásokra általánosan érvényes Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek), az összes szolgáltatás használatára vonatkozóan, melyeket Szolgáltató Ügyfeleinek kínál. A Feltételek a Szolgáltató és Ügyfél közötti minden olyan kereskedelmi kapcsolatra vonatkoznak, melyek a CNW Zrt. szolgáltatási szerződés alapján születtek.

SZOLGÁLTATÓ

A CNW Rendszerintegrációs Zrt., (székhelye: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 50. adószám: 11796770-2-43, cégjegyzékszáma:  01-10-041037)

ÜGYFÉL

a.) A Szolgáltató Ügyfele lehet bármely cselekvőképes természetes személy, vagy bármely jogi személy, aki megköti Szolgáltatóval a Szerződést, azaz általában:

– megrendel egy a Szolgáltató honlapján  Szolgáltató által kínált szolgáltatást, és a megrendelőlap minden pontját megfelelően kitöltve elküldi a megrendelést Szolgáltatónak (a továbbiakban: Megrendelés),

– vagy más módon köti meg Szolgáltatóval a Moodlce cloud hosting szolgáltatási szerződést.

Jelen Feltételek, aktuális változatukban a kiegészítésekkel együtt, CNW Zrt. Moodle cloud hosting szolgáltatási szerződéssel egységben érvényesek és alkalmazandók (a továbbiakban: Szerződés.) A Szerződés az Ügyfél és Szolgáltató között akkor kerül megkötésre, amikor Ügyfél elkészíti, és Szolgáltató számára megküldi a szolgáltatások Megrendelését és a megrendelt szolgáltatások ellenértékét befizeti Szolgáltató folyószámlájára (a díjbekérő számla számának helyes feltüntetése mellett).

b.) Ügyfél a Megrendelés elkészítésével és elküldésével kifejezi azt, hogy megértette mind a Szerződést, a Feltételeket és a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó minden feltételt, mind pedig a Szolgáltató ajánlata szerint megrendelt szolgáltatás tartalmát, leírását és árát, és egyúttal kifejezi, hogy ezekkel Ügyfél határozottan egyetért, azokat elfogadja. Ügyfél és Szolgáltató a Szerződés tartama alatt köteles betartani a Szerződés rendelkezéseit, a jelen Feltételeket és más olyan feltételt, melyek esetlegesen az Ügyfél által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

MEGRENDELÉS

a.) A Szerződés megkötésével Ügyfél kifejezi, hogy megértette és egyetért azzal, hogy köteles a Megrendelést és egyéb űrlapokat vagy dokumentumokat a személyére vonatkozó valós és hatályos adatokkal kitölteni, és bármilyen változás esetén köteles adatait azonnal frissíteni vagy köteles gondoskodni azok frissítéséről a szokásos módon Szolgáltató adatbázisában. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen vagyoni és nem vagyoni jellegű kárért, mely a nem érvényes adatok közléséből származik és/vagy Szolgáltató adatbázisában nem frissített adatok miatt következik be. Egyúttal Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy nem jogosult a Szolgáltatótól kártérítést követelni az ilyen jellegű károkért.

b.) A Szerződés megkötése és minden szükséges további feltétel vagy követelmény teljesítése után (például a szolgáltatás kifizetése vagy a szükséges dokumentumok átadása, vagy jóváhagyás) a megrendelt szolgáltatás Ügyfél számára létrehozásra és aktiválásra kerül. Ezzel egy időben Ügyfél megkapja saját, kizárólagos hozzáférését az Adminisztrációs Felülethez, ahonnan kezelni tudja saját szolgáltatásait és minden kapcsolati adatát. Ügyfél minden aktivált szolgáltatáshoz megkapja Szolgáltatótól a szolgáltatás használatához szükséges hozzáférési adatokat.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szerződést nem kötheti meg Szolgáltatóval harmadik személy nevében, ha előtte a harmadik személytől nem kapott  írásos beleegyezést. Ügyfél teljes mértékben felelős az Adminisztrációs Felületről elvégzett vagy a számára átadott, Adminisztrációs Felülethez való hozzáférési adatokat használva elvégzett minden megrendelésért, módosításért és változtatásért. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy saját maga is köteles megóvni saját hozzáférési adatait, és egyéb, Szolgáltató által számára átadott szenzitív információkat úgy, hogy azzal jogosulatlan személyek semmilyen módon ne élhessenek vissza. A biztonság szintjének növelése érdekében Ügyfélnek joga van bizonyos saját hozzáférési adatának megváltoztatásához a számára megfelelő módon.

d.) Szolgáltató nem felelős Ügyfél hozzáférési adataival, vagy Ügyfél vagy harmadik személy személyes adataival történő visszaélésért, amelyek alapján megkapta és elfogadta a szolgáltatás megrendelését, vagy amelyek alapján módosítást vagy adatok és már meglévő szolgáltatások igényelt megváltoztatását elvégezte, amennyiben a visszaélés a Szolgáltatónak nem felróható. Az alábbi esetek nem tekintendők Szolgáltatónak felróható,  adatokkal történő visszaélésnek: a szolgáltatás aktiválása után az adatok Szolgáltató általi megküldése az Ügyfél által megjelölt kapcsolattartó e-mail címre, az adatok újbóli megküldése, vagy azok közlése Ügyfél számára, miután Ügyfél kéri azok újbóli közlését és a kérelem jogosultsága megfelelő módon ellenőrizve lett.

e.) Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a kapcsolattartó e-mail címre kereskedelmi jellegű információkat és saját kínálatára vonatkozó újdonságokat tartalmazó információkat küld. Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató felhasználja az Ügyféllel kapcsolatos információkat, beleértve az Ügyfél által tudomására hozott személyes adatokat saját marketing céljaira, beleértve, de nem kizárólag Ügyfél Szolgáltató referenciái közötti említését, feltüntetését, beleértve az e-mail levelezés kivonatát is.

f.) A Szolgáltató általi adatkezelés kizárólagos céljai:* a szolgáltatások nyújtása, továbbá * a Szolgáltató promóciós, marketing tevékenységeinek elősegítése. A Szolgáltató általi adatkezelés céljainak teljesülését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat helyreállíthatatlanul törli. Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

g.) A Szolgáltató nem kezeli vagy dolgozza fel az Ügyfél különleges adatait.

h.) A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Szolgáltató kijelenti, hogy betart minden olyan, a jogszabályok által meghatározott követelményt, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkoznak, azaz a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

CNW Moodle Cloud szolgáltatás (a továbbiakban: „CNW Moodle Cloud szolgáltatás” vagy „felhő szolgáltatás” vagy „szolgáltatás”): a Szolgáltató által nyújtott, felhő (cloud) szolgáltatáson alapuló, virtuális infrastruktúra szolgáltatás, amelynek keretében Szolgáltató előre beállított infrastruktúrát (processzorkapacitás, memóriakapacitás, virtuális tárhely, hálózati hozzáférés, stb.) és azon keresztül elérhető előre beállított Moodle rendszert bocsát a Felhasználó rendelkezésére, az előfizetett tárhely és felhasználók számának mértékéig. A Felhasználó nem kezeli az alapul szolgáló fizikai infrastruktúrát, rendszerplatformot, kizárólag a rendelkezésre bocsátott Moodle rendszert Moodle rendszergazdai vagy alacsonyabb szintű jogosultságokkal.

Felhasználó a Szolgáltatás keretében nem az érintett hardver- és szoftvereszköz felett, csak az eszköz egyes erőforrásai felett szerez korlátozott, a CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott terjedelmű rendelkezési és használati jogot. Felhasználó a Szolgáltatás keretében nem jogosult a szervert fizikai szinten tároló helyszínre belépni, az eszközhöz fizikailag hozzáférni. Az adatok kizárólag elektronikus úton hozzáférhetők Felhasználó számára.

A Felhasználó kizárólag a szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott Moodle rendszer használata céljából veheti igénybe a felhő szolgáltatást, egyéb gyártó szoftvereit egyedileg nem használhatja az előre beállított szoftverkörnyezetben.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy más felhasználókkal megosztott erőforrást vesz igénybe és a Szolgáltatás keretében nem garantált az elérhető legnagyobb teljesítmény folyamatos elérhetősége.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt szolgáltatás korlátokkal rendelkezik (felhasználószám, tárhely). Ezen korlátok elérése előtt a Szolgáltató e-mail értesítést küld a Felhasználó által megadott kapcsolattartónak. A Felhasználónak lehetősége van a korlátok növelésére a szolgáltatási szerződés módosításával. A korlátok meghaladása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás elérését letiltani. A szolgáltatás letiltásának megszüntetéséhez szükséges teendőket (használt tárhely vagy felhasználószám csökkentése, szerződés módosítása) letiltáskor küldi el a Szolgáltató a Felhasználó számára.

Kezdeti implementáció után is van lehetőség későbbi további egyedi implementációs, konfigurációs lépések végrehajtására, azonban a Szolgáltató ezt további implementációs díj megfizetése után hajtja végre.

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás keretében igénybe vett Moodle LTS rendszer frissítését az új verzió hivatalos megjelenése után legkésőbb 15 munkanappal a Felhasználóval egyeztetve ütemezi. Frissítés előtt, a nyilvántartott kapcsolattartó e-mail címére értesítő üzenetet küld, melyben szerepel a karbantartás tervezett időpontja. Felhasználó vállalja, hogy a jelzett szoftverkarbantartások előtt a rendszer használatát leállítja, a szoftverkörnyezet használatát abbahagyja, és kilép a szolgáltatásból. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szolgáltató a karbantartás előtt automatikusan kilépteti az alkalmazás összes felhasználóját.

Szolgáltató rendszeresen és automatikusan frissíti a szolgáltatás alapját jelentő környezetet (operációs rendszer, alkalmazás szerver, adatbázis). Ezen frissítés emberi beavatkozás nélkül, minden hét utolsó munkanapján megtörténhet, egy előre meghatározott, 17:00 és 19:00 óra közötti időpontban. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendszerkarbantartás idején nyitott folyamatai vannak, úgy azokat rendszer azt automatikusan bezárja és a szoftverkörnyezetből az előfizetőt kilépteti. Szolgáltató kizárja a felelősséget arra az esetre, amennyiben az értesítések ellenére a Felhasználó a szolgáltatást tovább használja és így a kiléptetésre kerülő Felhasználó által szerkesztett részeken adatvesztés, vagy a munkafolyamat félbeszakadása következik be.

A szoftverkörnyezet elérhetőségét a Szolgáltató HTTP és HTTPS protokollokon keresztül nyújtja az alapértelmezettnek számító TCP hálózati portokon, mely a 80-as és 443-as számot jelenti. Szolgáltató biztosítja, hogy a Szolgáltatás nyújtásához a megfelelő internetes sávszélesség és hálózati válaszidő a rendelkezésre állási feltételekben (3. pont) részletezettek szerint folyamatosan rendelkezésre álljon a szoftverkörnyezet eléréséhez.

Szolgáltatás eléréséhez a Szolgáltató által is tesztelt és támogatott kliens programok: Moodle 4.1 (LTS) esetén: Chrome, Firefox, Safari, Edge;
Mobil böngészők: MobileSafari, Google Chrome. Szolgáltató nem zárja ki egyéb gyártó kliens programjait (böngésző) a CNW Moodle Cloud szolgáltatás eléréséből, de nem biztosít hozzá támogatást és nem vállal felelősséget az ebből eredő problémákért.

Felhasználó által használni kívánt egyedi plugin-ok és kiegészítők telepítésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben erről a Felhasználó írásos megrendelést nyújt be, a használati jogot igazolja, illetve megfizeti Szolgáltató részére az implementációs díjat.

Felhasználó a Moodle rendszer használatának megkezdése előtt megadja a szolgáltatást legmagasabb jogosultsággal igénybe vevők bejelentkezési és teljes nevét, e-mail címét, illetve a szolgáltatás elvárt URL címét (*.cnw.hu esetén a *-gal jelölt részt). Amennyiben a Felhasználó saját domain címet szeretne, akkor a HTTPS biztosításához a Felhasználó feladata a megfelelő, legalább 1 éves időtartamra érvényes tanúsítványt biztosítani a Szolgáltató számára.

A Szolgáltató a rendszer értesítéseinek kiküldéséhez megosztott SMTP szolgáltatást biztosít megadott küldő címmel. A Felhasználó ezen szolgáltatást csak a rendszer felhasználóinak szóló értesítések kiküldésére használhatja. A Szolgáltató lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy saját SMTP szerverét beállítsa ezen értesítések kiküldésére.

Szolgáltató vállalja, hogy munkanapokon 8:30 és 16:30 óra közötti időpontban telefonos és 0:00 és 24:00 óra között e-mailes ügyfélszolgálati rendelkezésre állást biztosít a Felhasználóknak. Ezen ügyfélszolgálat szolgáltatása kizárólag a CNW Moodle Cloud rendszer elérhetőségének biztosítására terjed ki.

Felhasználó kijelenti, hogy megfelelő műszaki ismeretekkel rendelkezik a Szolgáltatás helyes használata, kezelése és irányítása vonatkozásában és kijelenti, hogy a Szolgáltatás keretében általa rögzített adatok és/vagy információk és/vagy tartalmak kezelése kizárólag az ő kockázatára és az ő felelősségi körébe tartozik.

A Szolgáltató jogosult a hardver és a szoftver komponensek normál technológiai fejlődésének következményeként a műszaki jellemzők, rendszerek és erőforrások módosítására, biztosítva ezáltal a Felhasználó részére a funkcionalitást.

Adatbiztonság és adatvédelem

Kizárólag bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén Felhasználó kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy üzemeltetési tevékenysége során olyan azonnali intézkedéseket hozzon, mely az előfizető szolgáltatásból történő ideiglenes kiléptetést eredményezheti. Erre csak a felhő szolgáltatás adat és üzembiztonságának megóvásának céljából, rendkívüli esetekben kerülhet sor. Ilyen esetekben a tájékoztatást a szolgáltató utólagosan teszi meg az előfizető felé.

Szolgáltató naponta legalább egy alkalommal biztonsági mentést végez a Felhasználó szoftverkörnyezetéről és adatbázisairól. Rendszerhiba esetén a szolgáltató, díjazás nélkül, gondoskodik a mentések visszatöltéséről. Egyéb, Felhasználó által kért adat-visszaállítás esetén, visszaállítási díjat számláz ki a Szolgáltató.

Felek kifejezetten akként állapodnak meg, hogy a Szolgáltató nem köteles semmilyen általános felügyeletre és ezért sem ellenőrzést, sem felügyeletet nem végez a CNW Moodle Cloud szolgáltatáson keresztül. Szolgáltató a Felhasználó tevékenységét nem köteles ellenőrizni, nem felügyeli a Felhasználó és/vagy a megbízottjai és/vagy munkatársai által a Felhasználó saját hozzáférési adataival a szolgáltatás keretében bevitt információkat és/vagy adatokat és/vagy tartalmakat. Minden esetben a Felhasználó a szolgáltatásba való első belépése után szolgáltatás keretében esetlegesen bevitt és/vagy kezelt adatok kezelésének egyedüli tulajdonosa, a tárolt adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

Szolgáltatás rendelkezésre állása

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy minden teljes hónapra számított rendelkezésre állás elérje az elvárt rendelkezésre állási értéket, mely havi szinten, a teljes szolgáltatásra számítva 99.0%.

Rendelkezésre állás értékbe csak az olyan nem tervezett, teljes szolgáltatás leállással járó, széles körű, több Felhasználót egyidejűleg érintő események számítanak bele, melyekről a Szolgáltató nem küldött előzetesen karbantartás értesítőt és így váratlan szolgáltatás kiesésnek számítanak.

Amennyiben a rendelkezésre állási érték nem éri el havi szinten a 99.0%-os értéket, Felhasználó jogosult a rendszeres díjának időarányos visszatérítésére, legfeljebb a havi díj 100%-áig. Visszatérítést minden esetben Felhasználónak kell kezdeményeznie.

Díjfizetés

A Szolgáltatás igénybevételéért Felhasználó kezdeti implementációs és rendszeres havi vagy éves díjat köteles fizetni. A Felhasználó által fizetendő rendszeres díjak összegét a Szolgáltató árajánlata vagy a Megrendelővel kötött szerződés tartalmazza.

A fizetés minden számlázási ciklusban előre, az e-mailen kiküldött díjbekérő számla alapján történik. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítette a díjat, Szolgáltató a Felhasználó részére a számlát távszámla formájában küldi meg. A számla papír alapú számlának minősül, csak nyomtatott formában hiteles, így a számla kinyomtatása és archiválása is a Felhasználó felelőssége.

A felhasználók számának növelését, a felhasznált tárhely bővítését minden esetben írásban kell jelezni a szolgáltató részére. Módosítás az erre vonatkozó igény bejelentését követő hónaptól lehetséges, melytől azonban a Szolgáltató egyedi esetekben eltérhet.

A Szolgáltatás egy előre fizetéses konstrukcióban vehető igénybe. A szolgáltatási díjat Felhasználónak legkésőbb a szolgáltatás kezdetét megelőző utolsó munkanapig ki kell egyenlítenie.

A szolgáltatási időszak megkezdésekor kiegyenlítetlen számlával rendelkező Felhasználó hozzáférését a szolgáltatáshoz a Szolgáltató korlátozhatja. Amennyiben 15 nappal a lejárat után sem fizet a Felhasználó, úgy a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

A fizetési határidőn túli szolgáltatás visszaállítására a Szolgáltató jogosult visszakapcsolási díjat felszámolni.

Az igénybe vett Szolgáltatások bővítése esetén a módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Felhasználó a kapcsolódó díjtöbblet aktuális számlázási időszakra eső időarányos részét a Szolgáltató részére megfizesse. Az igénybe vett Szolgáltatások csökkentése esetén Felhasználó díjvisszatérítésre nem jogosult.

Felelősség

a.) Felhasználó köteles a szolgáltatást a jogszabályoknak megfelelő módon felhasználni. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy Felhasználó megsérti a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó jogszabályokat, illetve más jogszabályba ütköző cselekményt folytat, úgy jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására, valamint a szerződés azonnali hatályú felmondására.

b.) Felhasználó nem hozhatja hozzáférési kódjait, jelszavait harmadik fél tudomására, köteles azokat bizalmasan kezelni, valamint jelszavait olyan módon megválasztani, hogy ez megfelelő biztonságot nyújtson. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó adatbázisának, szoftverkörnyezetének biztonságáért, amennyiben a Felhasználó által választott jelszavakat felhasználva illetéktelen hozzáférés történik.

c.) Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Felhasználó felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért. A Szolgáltató jogsértés észlelése esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy indokolt esetben a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

d.) Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, így nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Felhasználó a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató szoftverében, adataiban okozott minden kárért.

e.) A Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) rajta kívül álló okból korlátozzák, szűrik a forgalmat. A Szolgáltató mindent megtesz az esetleges hibák kijavítása érdekében, illetve azért, hogy ilyen esemény ne következzen be.
Kizárólag bizonyítottan a Szolgáltató hibájából előállt adatvesztés esetén a Felhasználó kártérítési igénybejelentése alapján Szolgáltató visszatéríti az érintett Szolgáltatásra eső tárgyhavi díj összegét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató ezen túlmenően nem felel az adatvesztésből vagy az elmaradt haszonból származó károkért, illetve a keletkezett károk kiküszöböléséhez szükséges költségekért. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatási díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.

f.) Egyik Fél sem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Szerződés hatálya, módosítása

a.) A Szerződés a felek 12 hónapos határozott időre kötik.

b.) A Szerződés a Megrendelő lap Szolgáltató részére történő megküldése után, a kezdeti díjak megfizetésével lép hatályba.

c.) A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Felhasználó általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen – de nem kizárólagosan – ha Felhasználó a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével 15 napon túli késedelembe esik.

d.) A Felhasználó a Szerződés megszűnése napjáig köteles a Szolgáltatás keretében általa feltöltött adatokat átvenni és azok mentéséről gondoskodni. Ezt követően a Szolgáltató nem köteles az adatállományok további tárolására. Azonnali hatályú felmondás esetén a Felhasználó a szerződés felmondását követő 8 munkanapon belül köteles a Szolgáltatás keretében az általa feltöltött adatok mentéséről gondoskodni. Ehhez egy felhasználó számára a Szolgáltató biztosítja a rendszer elérését a szükséges jogosultságokkal. Ezt követően a Szolgáltató nem köteles az adatállományok további tárolására.

e.) A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatást folyamatos fejlődés jellemzi. A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Szolgáltató köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal – kivéve új szolgáltatás bevezetése estén és ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket nem érinti vagy ha a módosítással kizárólag valamely díj csökken – a Felhasználót értesíteni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Mindkét szerződő fél felvállalja, hogy Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkozó minden információt bizalmasan kezel, mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig azt követően. Ez nem korlátozza vagy csökkenti a bizalmas kezelés megsértése által okozott károk
megtérítéséhez való jogot. Szolgáltató és Ügyfél között folytatott minden fajta kommunikáció szigorúan bizalmasnak tekintendő. Mindkét szerződő fél felvállalja, hogy a másik fél előzetes beleegyezése nélkül nem ad ki harmadik személynek a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos semmilyen információt, beleértve a megvalósult kommunikációt is. Kivételt képez Szolgáltató által saját Ügyfeleire vonatkozó marketing jellegű információk közzététele CNW Zrt. honlapján vagy Szolgáltató reklám illetve marketing jellegű anyagaiban. A bizalmas kezelés
megsértése alól kivételt képez az az eset is, amikor a bűnvádi eljárásban résztvevő szervek számára történő információátadás kéréséről van szó. Kivételt képez a szolgáltatások jó minőségét közvetítő pozitív referenciák illetve ajánlások közlése is.

Szolgáltató és Ügyfél közötti jogviszonyokra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai vonatkoznak.

Szolgáltató a Szerződés vagy a szerződési feltételek bármely részét és bármikor módosíthatja. A módosított Szerződés illetve a szerződési feltételek azt a hónapot követő naptári hónap első napján lépnek hatályba, amikor a módosítás közzétételre került. Ügyfél azzal, hogy megtartja szolgáltatását a Szerződés, a Feltételek, a szerződési feltételek vagy egyéb vonatkozó dokumentum módosítása után, félreérthetetlenül kifejezi, hogy egyetért ezen dokumentumok új változatával és azokat elfogadja a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

A jelen Szerződési feltételek 2018.07.24.-én lépnek hatályba és minden eddig érvényben lévő Szerződés, Feltételek, szerződési feltételek és szerződéses megállapodás helyébe lépnek. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkoznak.