A CNW RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT. ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

SZERZŐDŐ FELEK

A szerződő felek egyrészről a CNW Rendszerintegrációs Zrt., mint Szolgáltató, 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 50., adószám: 11796770-2-43 (a továbbiakban:  Szolgáltató vagy CNW Zrt.), másrészről a szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: Ügyfél.) A szerződő felek a CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben pontos meghatározásra kerülnek.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A CNW Zrt. szolgáltatási szerződése (továbbiakban: Szerződés) határozott időtartamra szól, amennyiben a szerződő felek másként nem egyeztek meg vagy a meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó speciális szerződési feltételek másként nem rendelkeznek. A Szerződés időtartamát a szerződő felek írásban állapítják meg, vagy azt automatikusan a megrendeléskor Ügyfél által kiválasztott számlázási időszak határozza meg. Utóbbi esetben a Szerződés időtartama automatikusan egy számlázási időszakkal megegyező időtartamnak felel meg. Ebben az esetben a Szerződés időtartama a szerződött szolgáltatással kapcsolatos minden újabb számlázással meghosszabbításra kerül.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Szerződés a megrendeléssel jön létre (általában a Szolgáltató honlapján megtalálható, megfelelően kitöltött megrendelőlap Szolgáltató számára való elküldésével vagy kapcsolatfelvétel útján történő megrendeléssel.) A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a megállapodott, a díjbekérő számla helyes számlaszámával megjelölt, az Ügyfél által a megrendelőlappal elvégzett megrendelésből származó összeg a Szolgáltató folyószámláján jóváírásra kerül. Abban az esetben, ha Szolgáltató számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges, hogy Ügyfél a különböző szolgáltatások leírásából adódó további dokumentumokat átadjon vagy, hogy Ügyfél egy adott cselekményt hajtson végre, vagy nyilatkozatot tegyen (például feltételek elfogadása), a Szerződés csak akkor lép hatályba, ha Ügyfél minden ilyen feltételnek megfelelően eleget tesz. Amikor minden szükséges feltétel teljesítésre kerül, a Szolgáltató és Ügyfél közötti jelen Szerződés hatályba lép, minden a jelen Szerződésben és a Szerződésre vonatkozó Dokumentumokban leírt jogkövetkezményekkel, és minden olyan további jogkövetkezménnyel, melyet a magyar jogszabályok a nem írásba foglalt, illetve távollévők között létrejött szerződések hasonló eseteire előírnak. A Szerződés megkötésével Szolgáltató és Ügyfél kötelezik magukat a Szerződés, a CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és minden más olyan szerződési feltétel betartására, mely Ügyfél által rendelt, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK

A jelen Szerződésre és az abból származó kereskedelmi jogviszonyra elsősorban a CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek aktuális változata és az egyes szolgáltatásokra érvényes speciális szerződési feltételek, ezek kiegészítései, a jelen Szerződés írásos kiegészítése és ezenkívül a Magyar Köztársaság hatályos Polgári Törvénykönyve, a 2001. évi CVIII. tv. (Elektronikus kereskedelmi törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb irányadó jogszabályok irányadók. Ha bármely Általános Szerződési Feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Mindkét szerződő felet megilleti a Szerződés felmondásának joga. Jelen Szerződés megszűnésének eseteit és indokait az CNW Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Szerződésre vonatkozó Dokumentumok tartalmazzák.

A CNW ZRT. SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi feltételek a CNW Zrt.  által nyújtott szolgáltatásokra általánosan érvényes Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek), az összes szolgáltatás használatára vonatkozóan, melyeket Szolgáltató Ügyfeleinek kínál. A Feltételek a Szolgáltató és Ügyfél közötti minden olyan kereskedelmi kapcsolatra vonatkoznak, melyek a CNW Zrt. szolgáltatási szerződés alapján születtek.

SZOLGÁLTATÓ

A CNW Rendszerintegrációs Zrt., (székhelye: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 50. adószám: 11796770-2-43, cégjegyzékszáma:  01-10-041037)

ÜGYFÉL

a.) A Szolgáltató Ügyfele lehet bármely cselekvőképes természetes személy, vagy bármely jogi személy, aki megköti Szolgáltatóval a Szerződést, azaz általában:

– megrendel egy a Szolgáltató honlapján  Szolgáltató által kínált szolgáltatást, és a megrendelőlap minden pontját megfelelően kitöltve elküldi a megrendelést Szolgáltatónak (a továbbiakban: Megrendelés),

– vagy más módon köti meg Szolgáltatóval a Moodlce cloud hosting szolgáltatási szerződést.

Jelen Feltételek, aktuális változatukban a kiegészítésekkel együtt, CNW Zrt. Moodle cloud hosting szolgáltatási szerződéssel egységben érvényesek és alkalmazandók (a továbbiakban: Szerződés.) A Szerződés az Ügyfél és Szolgáltató között akkor kerül megkötésre, amikor Ügyfél elkészíti, és Szolgáltató számára megküldi a szolgáltatások Megrendelését és a megrendelt szolgáltatások ellenértékét befizeti Szolgáltató folyószámlájára (a díjbekérő számla számának helyes feltüntetése mellett).

b.) Ügyfél a Megrendelés elkészítésével és elküldésével kifejezi azt, hogy megértette mind a Szerződést, a Feltételeket és a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó minden feltételt, mind pedig a Szolgáltató ajánlata szerint megrendelt szolgáltatás tartalmát, leírását és árát, és egyúttal kifejezi, hogy ezekkel Ügyfél határozottan egyetért, azokat elfogadja. Ügyfél és Szolgáltató a Szerződés tartama alatt köteles betartani a Szerződés rendelkezéseit, a jelen Feltételeket és más olyan feltételt, melyek esetlegesen az Ügyfél által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

MEGRENDELÉS

a.) A Szerződés megkötésével Ügyfél kifejezi, hogy megértette és egyetért azzal, hogy köteles a Megrendelést és egyéb űrlapokat vagy dokumentumokat a személyére vonatkozó valós és hatályos adatokkal kitölteni, és bármilyen változás esetén köteles adatait azonnal frissíteni vagy köteles gondoskodni azok frissítéséről a szokásos módon Szolgáltató adatbázisában. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató semmilyen módon nem felelős semmilyen vagyoni és nem vagyoni jellegű kárért, mely a nem érvényes adatok közléséből származik és/vagy Szolgáltató adatbázisában nem frissített adatok miatt következik be. Egyúttal Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy nem jogosult a Szolgáltatótól kártérítést követelni az ilyen jellegű károkért.

b.) A Szerződés megkötése és minden szükséges további feltétel vagy követelmény teljesítése után (például a szolgáltatás kifizetése vagy a szükséges dokumentumok átadása, vagy jóváhagyás) a megrendelt szolgáltatás Ügyfél számára létrehozásra és aktiválásra kerül. Ezzel egy időben Ügyfél megkapja saját, kizárólagos hozzáférését az Adminisztrációs Felülethez, ahonnan kezelni tudja saját szolgáltatásait és minden kapcsolati adatát. Ügyfél minden aktivált szolgáltatáshoz megkapja Szolgáltatótól a szolgáltatás használatához szükséges hozzáférési adatokat.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Szerződést nem kötheti meg Szolgáltatóval harmadik személy nevében, ha előtte a harmadik személytől nem kapott  írásos beleegyezést. Ügyfél teljes mértékben felelős az Adminisztrációs Felületről elvégzett vagy a számára átadott, Adminisztrációs Felülethez való hozzáférési adatokat használva elvégzett minden megrendelésért, módosításért és változtatásért. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy saját maga is köteles megóvni saját hozzáférési adatait, és egyéb, Szolgáltató által számára átadott szenzitív információkat úgy, hogy azzal jogosulatlan személyek semmilyen módon ne élhessenek vissza. A biztonság szintjének növelése érdekében Ügyfélnek joga van bizonyos saját hozzáférési adatának megváltoztatásához a számára megfelelő módon.

d.) Szolgáltató nem felelős Ügyfél hozzáférési adataival, vagy Ügyfél vagy harmadik személy személyes adataival történő visszaélésért, amelyek alapján megkapta és elfogadta a szolgáltatás megrendelését, vagy amelyek alapján módosítást vagy adatok és már meglévő szolgáltatások igényelt megváltoztatását elvégezte, amennyiben a visszaélés a Szolgáltatónak nem felróható. Az alábbi esetek nem tekintendők Szolgáltatónak felróható,  adatokkal történő visszaélésnek: a szolgáltatás aktiválása után az adatok Szolgáltató általi megküldése az Ügyfél által megjelölt kapcsolattartó e-mail címre, az adatok újbóli megküldése, vagy azok közlése Ügyfél számára, miután Ügyfél kéri azok újbóli közlését és a kérelem jogosultsága megfelelő módon ellenőrizve lett.

e.) Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a kapcsolattartó e-mail címre kereskedelmi jellegű információkat és saját kínálatára vonatkozó újdonságokat tartalmazó információkat küld. Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató felhasználja az Ügyféllel kapcsolatos információkat, beleértve az Ügyfél által tudomására hozott személyes adatokat saját marketing céljaira, beleértve, de nem kizárólag Ügyfél Szolgáltató referenciái közötti említését, feltüntetését, beleértve az e-mail levelezés kivonatát is.

f.) A Szolgáltató általi adatkezelés kizárólagos céljai:* a szolgáltatások nyújtása, továbbá * a Szolgáltató promóciós, marketing tevékenységeinek elősegítése.

A Szolgáltató általi adatkezelés céljainak teljesülését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat helyreállíthatatlanul törli. Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

g.) A Szolgáltató nem kezeli vagy dolgozza fel az Ügyfél különleges adatait.

h.) A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Szolgáltató kijelenti, hogy betart minden olyan, a jogszabályok által meghatározott követelményt, amelyek a személyes adatok védelmére vonatkoznak, azaz a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA (A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOSSÁGA)

a.) Szolgáltató gondoskodik a szolgáltatások működéséről, az Moodle cloud honlapon részletezett feltételeknek megfelelően, minden esetben a tőle elvárható módon eljárva, hogy garantálni tudja a maximális felhasználhatóságot és hatékonyságot. Szolgáltató gondoskodik a folyamatos szolgáltatásról és folyamatos monitoring-ról. A szolgáltatás részleges vagy teljes működés kimaradása esetén Szolgáltató azonnal gondoskodik, minden tőle telhetőt megtéve, a szolgáltatás működésének helyreállításáról. Ha a szolgáltatás leírásában másként nem szerepel, Szolgáltató nem nyújt ingyenes próbaidőt. Ügyfél kérdéseivel, kéréseivel vagy észrevételeivel fordulhat az ügyfélszolgálathoz, mely részét képezi a szolgáltatásnak. Az ügyfélszolgálat az egyes szolgáltatásokhoz a szolgáltatás leírásában szereplő mértékben és minőségben áll rendelkezésre. Az ügyfélszolgálat kommunikál az Ügyfelekkel, és fogadja kéréseiket, de nincs hatásköre olyan kérésekkel foglalkozni, melyek az ügyfélszolgálat tájékoztató jellegű szolgáltatásain túlmutatnak. Az ügyfélszolgálat nem tekintendő technikai szolgáltatásnak (pl.: nem ad tanácsokat scriptekkel kapcsolatban.)

b.) Szolgáltató elsősorban saját honlapján vagy telefonon kommunikál Ügyféllel. Ügyfél az e-mailben, vagy telefonon kommunikálhat Szolgáltatóval, attól függően, hogy Ügyfél milyen típusú ügyfélszolgálatot vesz igénybe szolgáltatásához. Szolgáltató Ügyfél kérésének teljesítése érdekében, és elsősorban Ügyfél accountjában és/vagy ezen accounthoz kapcsolódó szolgáltatásokban történő módosítások elvégzése érdekében kérhet Ügyféltől azonosítással (jogosultságának bizonyításával) történő kommunikációt vagy kérheti, hogy Ügyfél a kérését aláírva, közjegyző által hitelesítve ajánlott levél formájában küldje el. Szolgáltatónak joga van a kérés teljesítésének visszautasításához, amennyiben Ügyfél nem azonosítja magát a kért módon.

c.) Szolgáltató egyes szolgáltatáshoz on-line monitoringot nyújt. Minden Ügyfél, aki olyan szolgáltatást vesz igénybe, melyhez monitoring is tartozik, on-line hozzáférést kap a monitoring adatokhoz. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy operatív módon hajtsa végre a szükséges beavatkozásokat saját, a szolgáltatás nyújtásához használt hálózatán, hardverén és szoftverén. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy abban az esetben, ha bármilyen olyan súlyos probléma merül fel (például tűzvész stb.), mely emberi életet és/vagy a nyújtott szolgáltatások működését és/vagy a hálózatot veszélyezteti, Szolgáltatónak joga van azonnal és teljes mértékben leállítani a szolgáltatások nyújtását, hogy a probléma kiváltó okát azonnal meg lehessen szüntetni. Ugyanakkor Szolgáltatónak joga van ahhoz, hogy az esetről csak a személyek és a szolgáltatásnyújtás biztonságának helyreállítása után tájékoztassa Ügyfelet.

d.) A szolgáltatás nyújtásának megszakadása vagy a szolgáltatás működésképtelensége (a Szolgáltató honlapján az egyes szolgáltatások leírásában megjelölt időtartamot meghaladóan) esetén Ügyfélnek nincs joga a szolgáltatás nyújtásának megszakadása által okozott károk megtérítésére, de joga van az igénybe nem vett szolgáltatás díjának visszatérítésére a Szolgáltató honlapján, az egyes szolgáltatások leírásában megjelölt mértékben. A meg nem valósult szolgáltatás visszatérítése korlátozott (a visszatérítés maximális összege a havi díjjal egyezik meg) és a díj részleges árengedményeként kerül megállapításra, a meg nem valósult szolgáltatás mértékének megfelelő mennyiségben. A visszatérítés a fent leírt módtól eltérően is megvalósulhat Szolgáltató és Ügyfél közös megegyezése alapján. Ügyfélnek nincs joga a visszatérítésre, ha Ügyfél a számára Szolgáltató által nyújtott összes szolgáltatás teljes díját nem fizette ki esedékességkor Szolgáltatónak, ha a Szerződés felmondásra került, vagy, ha a szolgáltatás működésképtelensége Ügyfél korábbi magatartásából származik, vagy, ha Ügyfél nem jelenti be a szolgáltatás működésképtelenségére vonatkozó panaszát írásos formában, bizonyítható módon a szolgáltatás működésképtelenségének beálltától számított maximum 24 órán belül.

e.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem felelős (és ilyen tekintetben díj-visszatérítésre sem köteles) a szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett olyan megszakadásokért, amelyekről nem bizonyítható, hogy Szolgáltató okozta, illetve azok Szolgáltatónak felróhatók. Ilyen megszakadások és szüneteltetések elsősorban a következők:

* amelyeket technikai vagy más típusú, a Szolgáltató szállítója által elszenvedett problémák okoznak

* amelyek Szolgáltató Ügyfelei által okozott, nekik felróhatóan bekövetkezett problémákból adódnak

* amelyek vis maior esemény következményei

Szolgáltató nem felelős sem Ügyfelekkel szemben, sem pedig harmadik személlyel szemben semmilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért, melyet a szolgáltatás működésképtelensége vagy megszakadása, adatvesztés ill. károsodás, vagy a szerverek, szoftver vagy hardver károsodása okoz.

SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOZÁSA

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltatása a Moodlecloud szolgáltatásain belül korlátozva van. A tárterület a mindenkori csomag leírásban található mértékben. A tárterület összességében magában foglalja a Moodle rendszer tárterületét. Minden osztott rendszerű tárhely csomag automatikusan 200-600 GB (csomagtól függően) adatforgalmat tesz lehetővé.

A szolgáltatások szüneteltetése

a) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden szolgáltatását előre megtervezetten szüneteltesse, CNW Zrt honlapján, az egyes  szolgáltatások leírásában szereplő mértékben. A szüneteltetés elsősorban a szükséges szoftver biztonsági frissítés elvégzéséhez és karbantartáshoz, javításokhoz vagy hardver és/vagy egyéb, a szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai berendezések cseréjéhez szolgál. Ha Szolgáltató egy szükségképpen elvégzendő beavatkozást tervez azokon a gépeken található hardvereken vagy szoftvereken, melyeken keresztül a szolgáltatás nyújtja, vagy melyek szükségesek a szolgáltatás nyújtásához és abban az esetben, ha ez a beavatkozás egy tartósan 30 percet meghaladó szolgáltatás kiesést okoz, akkor Szolgáltató megfelelő módon, legkésőbb 24 órával a szüneteltetés megkezdése előtt közzé teszi a tervezett szüneteltetésről szóló információt. A tervezett szüneteltetésről szóló információ Szolgáltató honlapján, a vonatkozó link alatt történő közzététele megfelelőnek tekintendő. Abban az esetben, ha Ügyfél a szüneteltetésről szóló információ megküldését előzetesen kéri, akkor kapcsolattartó e-mail címére egy üzenet kerül megküldésre.

b.) Szolgáltató a szüneteltetést csak a szükséges mértékben és, ha lehetséges olyan időszakban, amikor a szolgáltatás a legkevésbé használt, elsősorban az éjszakai órákban, a hétvégén vagy ünnepnapokon hajtja végre. Ügyfélnek nincs joga a nem nyújtott szolgáltatás visszatérítésére, vagy az előrelátott és Szolgáltató által időben bejelentett szüneteltetés következtében keletkezett károk megtérítésére.

SZOLGÁLTATÁS FELFÜGGESZTÉSE FIZETÉSI KÉSEDELEM MIATT

a.) A Szolgáltató jogosult a késedelmes fizetés miatt deaktivált tárhelyet, ismételt aktiválásakor, újraaktiválási díjat felszámolni. Az újraaktiválási költség a mindenkori szolgáltatás havi díja.

Kizárási okok

a.) Szolgáltató előzetes írásbeli értesítés nélkül jogosult a szolgáltatást megszakítani azoknak az Ügyfeleknek, akik olyan tartalmat kínálnak, osztanak meg vagy töltenek le,

* amely sérti a Magyar Köztársaság jogszabályait és/vagy a hatályos nemzetközi egyezményeket

* amely sérti a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokat, beleértve a szerzői jogot, a szabadalmi jogot vagy hasonló jogokat,

* amely veszélyezteti más Internet felhasználók informatikai rendszereinek biztonságát, vagy adatvédelmét vagy, amely veszélyezteti bármely más Internet felhasználó biztonságát vagy magánéletének védelmét (például vírusokon, jelszógenerátorokon vagy hasonlókon keresztül)

* amely az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás részét képezi, és Ügyfél nem rendelkezik Szolgáltató írásos engedélyével ahhoz, hogy a szolgáltatást vagy annak egy részét harmadik személy számára nyújtsa,

* amelyen keresztül harmadik személy jogai közvetlen vagy közvetett módon sérülnek,

* amely ellenkezik a jó erkölccsel,

* amely tekintetében a Szolgáltatót harmadik személy értesítési-eltávolítási eljárás keretében jogszerűen értesíti, és amelynek eltávolítását kéri,

b.) és minden olyan tartalom, amely részben a fenti kategóriákban részletezett tartalomnak tekinthető, mely esetben ezen szakasz Ügyfél általi megsértésére vonatkozó döntés  kizárólag Szolgáltatótól függ.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelős minden, Szolgáltatónak, Szolgáltató Ügyfeleinek vagy harmadik személynek okozott kárért. Ez minden fent említett esetre vonatkozik, elsősorban a nem megfelelő vagy tiltott scriptek közzétételére, melyek túlterhelik vagy lelassítják Szolgáltató szervereit, a tiltott tartalmú oldalak hostingjára az Internetkapcsolat túlterhelésére (például zene vagy filmek törvénytelen letöltésével stb.), a spamre és bármely más a Szerződésnek, az általánosan elfogadott szabályoknak, az általános jogszabályi rendelkezéseknek, az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás általánosan elfogadott használati módjának és az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeknek ellentmondó tevékenységre. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató a szolgáltatásnyújtási politika határain belül módosíthatja a nyújtott szolgáltatások beállítását a szolgáltatásnyújtás biztonságának növelése érdekében, úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben meg tudja akadályozni a velük való visszaélést.

d.) Szolgáltató, amennyiben tudomására jut Ügyfél fent leírt magatartása, jogosult arra, hogy azonnal és díj-visszatérítés nélkül beszüntesse az Ügyfélnek történő szolgáltatásnyújtást, és a Szerződés azonnali hatályú felmondásával megszüntesse a szerződéses jogviszonyt. és egyidejűleg Szolgáltató jogosult kártérítést követelni az okozott kárnak megfelelő mértékben. A Szerződés megszüntetése attól a naptól érvényes, amikor Ügyfél számára átadásra kerül az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés.

 A KÍNÁLAT MEGVÁLTOZTATÁSA

a.) Szolgáltatónak joga van szolgáltatásainak aktuális kínálatát bármikor módosítani, beleértve az árakat, vagy a szolgáltatások bármely paraméterét is (beleértve a már létező szolgáltatásokat is.) A módosítások a következő naptári hónaptól lépnek érvénybe. Az előre kifizetett szolgáltatással rendelkező Ügyfelek számára az eredeti feltételek maradnak érvényben a teljes előre kifizetett időszak alatt.  Ügyfél az olyan szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó díj befizetésével, mely szolgáltatás feltételei módosításra kerültek, kifejezi hozzájárulását a szolgáltatás az abban a pillanatban érvényes kínálat szerinti nyújtásához, a vonatkozó feltételek módosítását pedig elfogadja.

b.) Szolgáltatónak joga van a standard kínálatra bármikor promóciót alkalmazni, például egy új szolgáltatás vagy egy új kiegészítő szolgáltatás az aktuális kínálattal együtt történő nyújtásával, akciós áron, egy korlátozott időszakra vonatkozóan a szokásosnál kedvezőbb szolgáltatási feltételeket alkalmazva, mint például a díj lecsökkentése, az aktiválási költség lecsökkentése vagy eltörlése, a szolgáltatás nyújtásának megnövelése vagy egy különleges kiegészítő szolgáltatás vagy egy technológia ingyenes nyújtása stb., beleértve a több fajta kedvező feltétel egyidejű kombinációját is. A promóció alatt aktivált szolgáltatások a promócióhoz meghirdetett feltételek által szabályozottak a Szolgáltató által megállapított időszakon belül. Azokat a szolgáltatásokat, amelyek a promóció meghirdetésekor már aktívak voltak illetve, amelyek a promóció lejárata után kerültek megrendelésre, nem illetik meg a kedvező feltételek. Szolgáltató meghatározza az Ügyfél már létező szolgáltatásának a promóciós szolgáltatásra történő áttérésének lehetőségét és ez az Ügyfél által semmilyen módon nem követelhető. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett promóciókat bármikor megváltoztassa, meghosszabbítsa, vagy előbb befejezze visszatérítéshez való jogosultság nélkül.

c.) Szolgáltatónak joga van ahhoz, hogy bármikor saját kínálatából bármilyen szolgáltatást teljesen eltávolítson. Annak az Ügyfélnek, aki olyan szolgáltatást használ, mely a kínálatból eltávolításra került, joga van a szolgáltatást eredeti minőségében igénybe venni, de nincs joga annak módosításához, frissítéséhez vagy megváltoztatásához. Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy megállapodjon Szolgáltatóval ezen szolgáltatás egy a Szolgáltató aktuális kínálatban szereplő szolgáltatásra való áttérésében. Szolgáltató felkérheti Ügyfelet, hogy ezen szolgáltatását váltsa át egy a Szolgáltató aktuális kínálatában szereplő szolgáltatásra egy meghatározott dátumon belül, mely után az eredeti szolgáltatás nyújtása  beszüntetésre kerül. Abban az esetben, ha Ügyfél nem váltja át szolgáltatását a felkérés alapján, akkor nincs joga az ezen szolgáltatáshoz már elvégzett kifizetések visszatérítéséhez. Szolgáltató minden módosítást nyilvánosságra hoz saját honlapján.

d.) A módosítás Szolgáltató honlapján történő nyilvánosságra hozatala, a jelen bekezdés alapján, elegendő információnak tekintendő a kínálat
megváltoztatására vonatkozóan.

 FIZETÉSI FELTÉTELEK

a.) Szolgáltató Ügyfél által a Megrendelésben kiválasztott időszakra biztosítja a szolgáltatást, miután megkötötte a Szerződést Ügyféllel. Ügyfél kifejezi akaratát a Szolgáltatónál meglévő szolgáltatás meghosszabbítására azzal, hogy időben (legkésőbb egy hónappal az előfizetett időszak lejárata előtt) a saját Adminisztrációs Felületéről elküldi a szolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó kérelmét, vagy azzal, hogy időben kifizeti a Szolgáltató rendszere által automatikusan létrehozott, a következő időszakra szóló díjbekérő számlán szereplő teljes összeget, mely Ügyfél által a díjbekérő számla kiállításakor használt szolgáltatásra vonatkozik, az esetleges kiegészítő szolgáltatásokat is beleértve. A díjbekérő számlát kiállításától számított 10 naptári napon belül ki kell egyenlíteni.

b.) Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a következő időszakra vonatkozóan, a Szolgáltató aktuális szolgáltatáskínálatában meghatározott mértékben módosítsa a szolgáltatás nyújtásának módját, vagy a megrendelt szolgáltatás jellemzőit, elsősorban újabb kiegészítő szolgáltatások igénybevételével, vagy azok lemondásával stb. – ha ez nincs másképpen meghatározva. Ügyfélnek bármikor – kivéve a szolgáltatás lejáratát megelőző 30 napos időszakot – joga van módosítani a szolgáltatás nyújtásának módját vagy a szolgáltatás jellemzőit a következő időszakra
vonatkozóan. A szolgáltatásnyújtás módjának vagy a szolgáltatás jellemzőinek módosításai a következő időszak első napjától lépnek érvénybe. Abban az esetben, ha Ügyfél azonnali módosítást kér, akkor köteles megfizetni a kiegészítő szolgáltatás nyújtásának díját azon web tárterület szolgáltatás lejáratáig, amelyhez a kiegészítő szolgáltatást megrendeli. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a kiegészítő szolgáltatás számlázási időszakát a fő web tárterület szolgáltatás számlázási időszaka határozza meg, hacsak ez nincs kifejezetten máshogy meghatározva. Szolgáltató rögtön azután, hogy a kiegészítő szolgáltatás megfelelő befizetése jóváírásra került folyószámláján a kiegészítő szolgáltatást Ügyfél számára rendelkezésre bocsátja. Szolgáltató a szolgáltatás lejáratát megelőzően legalább 30 nappal tájékoztathatja Ügyfelet a közelgő lejáratról, elsősorban az adott információ az Ügyfél Adminisztrációs Felületén történő közlésével vagy egy az Ügyfél kapcsolattartó e-mail címére küldött üzenettel. Ha Ügyfél nem küld kérelmet a szolgáltatás meghosszabbításáról legkésőbb 30 nappal a szolgáltatás lejáratát megelőzően vagy ha a következő időszakra szóló díjbekérő számla nem kerül megfelelően és időben kifizetésre, a szolgáltatás megszűnik, minden ebből származó jogkövetkezménnyel együtt (ha erről a speciális szerződési feltételek vagy az írott szerződés másként nem rendelkeznek.)

c.) Ügyfél Szolgáltató által kínált bármely szolgáltatás megrendelésének elvégzésével kifejezi akaratát a megrendelt szolgáltatások megvásárlására és használatára, és tudomásul veszi a kínálat tartalmát, amely alapján a megrendelést elvégezte. Ügyfél szükség esetén hozzájuthat további, a kínálattal kapcsolatos információkhoz, elsősorban Szolgáltató Tudásbázisában vagy Szolgáltató ügyfél-szolgálatához fordulva. A megrendelés elvégzésével Ügyfél kifejezi egyetértését a megrendelt szolgáltatásra kiszabott árral is. A szolgáltatások árai a Szolgáltató honlapján megtalálható árlista alapján kerülnek megállapításra. A kínált szolgáltatások árai a honlapon ÁFA  nélkül szerepelnek, ha ez ott másként nincs megállapítva. Szolgáltató megküldi Ügyfél kapcsolattartó e-mail címére a megrendelt szolgáltatás befizetéséhez szükséges információkat, egyes esetekben más megfelelő módon tájékoztatja Ügyfelet az új díjbekérő számláról.

d.) Ha az adott szolgáltatás speciális szerződési feltételei másként nem rendelkeznek, a szolgáltatás teljes ára előre számlázásra kerül, és a szolgáltatás csak akkor kerül aktiválásra (vagy meghosszabbításra), amikor Ügyfél megfelelő befizetése Szolgáltató folyószámláján jóváírásra kerül.

e.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a megrendelt szolgáltatások csak akkor kerülnek számára aktiválásra, miután a megállapodott és a díjbekérő számla helyes számlaszámával megjelölt összeg jóváírásra kerül Szolgáltató folyószámláján. Ha a megrendelt szolgáltatás kifizetése nem kerül jóváírásra Szolgáltató folyószámláján a díjbekérő számla kiállításától számított egy hónapon belül, a teljes megrendelés törlésre kerül. Abban az esetben, ha már egy meglévő szolgáltatás meghosszabbításáról van szó, Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ha az új (a következő időszakra vonatkozó) díjbekérő számla nem kerül időben és megfelelően befizetésre, az előre kifizetett időszak lejártával a szolgáltatás (ha a speciális szerződési feltételek, vagy az írott szerződés másként nem rendelkeznek) felmondottnak tekintendő, és a szolgáltatás nyújtása megszüntetésre kerül. Ügyfél ebben az esetben sem jogosult Szolgáltatótól kártérítést kérni az esetleges ebből származó károk miatt.

f.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy személyesen felelős azért, hogy a helyes összeg befizetése Szolgáltató számára, a megfelelő folyószámlára, a díjbekérő számla helyes számlaszámának feltüntetése mellett, időben megtörténjen. A befizetéshez kapcsolódó bármiféle bankköltség az Ügyfelet, és nem a Szolgáltatót terheli. Elsősorban például az elvégzett befizetéshez, a nemzetközi befizetéshez stb. kapcsolódó bankköltségekről van szó. Ha Ügyfél a befizetést nem megfelelően végzi el, és Szolgáltató nem tudja azonosítani a beérkezett  azonosítatlan, vagy a többszörös befizetés tekintetében Ügyfélnek lehetősége van, arra, hogy ezt az összeget egy másik, már megrendelt vagy a befizetés Szolgáltató folyószámlára történt jóváírásától számított két hónapon belül Szolgáltatótól megrendelésre kerülő szolgáltatás kifizetésére felhasználja. Amennyiben az Ügyfél erre nem tart igényt, Szolgáltató a jogalap nélküli befizetést a Szolgáltató részéről felmerült költségek levonását követően Ügyfélnek visszafizeti, az Ügyfél erre irányuló felszólítását követően. Szolgáltató időben tájékoztatja Ügyfelet a befizetés elvégzésének szükségességéről az Ügyfél kapcsolattartó e-mail címére megküldött értesítéssel, vagy a befizetéssel kapcsolatos információ Adminisztrációs Felületen történő megjelenítésével.

g.) A befizetés akkor tekintendő beérkezettnek, amikor a megfelelő összeggel, a díjbekérő számla helyes számlaszámának feltüntetése mellett, Szolgáltató megfelelő folyószámláján időben jóváírásra kerül (az esetleges bankköltségeket már a bank által levonva – elsősorban a nemzetközi befizetések esetében.) Amikor Ügyfél befizetése jóváírásra kerül Szolgáltató folyószámláján, Szolgáltató a beérkezett befizetéshez kiállítja a számlát és eljuttatja azt Ügyfélnek a magyar jogrendszer vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő módon. Az árakhoz a hatályos törvényi rendelkezések szerint hozzáadásra kerül az ÁFA. A számlán az említett törvényi rendelkezések értelmében a teljesítés dátuma feltüntetésre kerül.

h.) Ügyfélnek joga van egy aktív szolgáltatás nyújtásának idő előtti beszüntetését kérni az Adminisztrációs Felületén, a megfelelő űrlapon keresztül. Abban az esetben, ha Ügyfél nem használ vagy nem kíván tovább használni egy aktivált szolgáltatást a megrendelt mértékben, nem jogosult az ezen szolgáltatásért Szolgáltató számára előre elvégzett befizetések visszatérítésére.

 FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ÜGYFÉL ELÁLLÁSI JOGA

a.) Azon Ügyfél, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül (azaz a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy) a szerződéstől a szerződés létrejöttének napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell  tekinteni, ha Ügyfél a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató köteles Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ügyfél semmilyen esetben sem gyakorolhatja azonban elállási jogát, amennyiben Szolgáltató az elállási határidő lejárta előtt a teljesítést, azaz  bármely szolgáltatás nyújtását megkezdte.

 FELELŐSSÉG

A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat tekintetében a Szolgáltató szerződésszegésért való kártérítési felelősségének legfelső határa az Ügyfél által teljesített díjak egy havi összegével egyezik meg. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét képező díjak mértéke ennek a rendelkezésnek a figyelembevételével lett megállapítva. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Szolgáltató által szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító  szerződésszegésért való felelősségre.

 AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOK

 Web tárterület

a.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha Szolgáltató szerverén, annak előzetes, írásos beleegyezése nélkül bármely olyan tartalmat közzé tesz, amely részlegesen a „Kizárási okok” című részben felsorolt kategóriákban részletezett tartalomnak tekinthető, vagy  egyébként jogellenes, vagy harmadik személy jogát sérti, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását azonnal felfüggeszteni és jogosult  Ügyfél ilyen magatartása által számára okozott összes költség és kár megtérítését követelni. Szolgáltató jogosult a szerződéses jogviszony  azonnali felbontására, az Ügyféllel fennálló szerződések azonnali hatályú felmondására, amennyiben tudomására jut a szolgáltatási  szabályok (elsősorban a Szerződés és a Feltételek) Ügyfél általi megsértése.

b.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a megrendelt web tárterület szolgáltatás és/vagy az ahhoz tartozó kiegészítő szolgáltatás csak akkor kerülnek számára aktiválásra, miután az aktiválás díja a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése szerint megérkezik Szolgáltató folyószámlájára. Ügyfél egyidejűleg tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha a számára nyújtott aktív szolgáltatásokat nem hosszabbítja meg, azok következő időszakra vonatkozó díjainak kifizetésével, Szolgáltató beszünteti, majd pedig törli ezen szolgáltatásokat bármiféle kártérítésre való jogosultság nélkül, a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése alapján.

c.) Jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszem, hogy a szolgáltató a vásárolt többletszolgáltatásokat, és kiegészítőket a szolgáltató minden hónapban elszámolás alapján kiszámlázhatja.

d.) A folyamatos tárhely mentési feladat minden esetben a felhasználó feladata és kötelessége adatai védelmének érdekében, a szolgáltató folyamatos tárhely mentést kizárólag külön megállapodás fejében biztosít. A szolgáltató heti mentéseket alkalmaz minden tárhelyre. A tárhely mentésből fakadó károkért (hibás mentés) a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Csomag

a.) A csomag szolgáltatás egy kombinált szolgáltatás, mely magában foglalja a Moodle rendszer használatba vételét, a web tárterület szolgáltatásokat és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat az Ügyfél által kiválasztott csomag típus szerint. A csomag szolgáltatás csak mint szolgáltatások szétválaszthatatlan együttese vehető igénybe

b.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az általa megrendelt csomag szolgáltatás és/vagy a csomaghoz rendelt kiegészítő szolgáltatás csak akkor kerül aktiválásra, miután a szolgáltatás díja a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdése szerint megérkezik Szolgáltató folyószámlájára. Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha az aktív szolgáltatásokat nem hosszabbítja meg, azok következő időszakra vonatkozó díjainak kifizetésével, Szolgáltató beszünteti ezen szolgáltatások nyújtását, majd pedig törli ezen szolgáltatásokat anélkül, hogy Ügyfél igényt tarthatna bármiféle kártérítésre, a jelen Feltételek „Fizetési feltételek” című bekezdésének megfelelően.

c.) Ügyfél tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy, ha Szolgáltató szerverén, annak előzetes, írásos beleegyezése nélkül bármely olyan tartalmat közzé tesz, amely részlegesen a „Kizárási okok” című részben felsorolt kategóriákban részletezett tartalomnak tekinthető, Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás nyújtását azonnal és előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, anélkül, hogy Ügyfél igényt tarthatna azon időszakra vonatkozó visszatérítésre, amikor a szolgáltatást nem vette igénybe, és/vagy Szolgáltatónak joga van a szerződéses jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni és egyidejűleg jogosult Ügyféltől követelni Ügyfél magatartása által számára okozott összes költség és kár megtérítését. A Szerződés felbontása attól a naptól érvényes, amikor Ügyfél számára átadásra kerül a felbontásról szóló értesítés. Szolgáltatónak joga van a szolgáltatás nyújtását azonnal beszüntetni és a vonatkozó szerződéses jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetni, minden esetben fenntartva a számára okozott károk megtérítésére való jogot, abban az esetben is, amennyiben tudomására jut a szolgáltatási szabályok (különösen a Szerződés és a Feltételek) Ügyfél általi megsértése vagy amennyiben fennáll a Szerződés Ügyfél általi megsértésének gyanúja.

 Email 

A szolgáltató jogosult az email forgalom kéretlen levél szűrésére, fenntartja ezen BL. listák szerkesztési jogát, a szűrésből fakadó esetleges károkért elmaradt haszonért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, valamint nagy mennyiségű reklámlevelek kiküldése. SPAM-nak minősül minden olyan levél melynek feladója az RBL és XBL adatbázisokban vagy senderbase.org oldalon (SPAM  adatbázisok) fellelhető vagy egyéb a rendszeren futtatott SPAM szűrő által kéretlen levélküldőnek kerül azonosításra. (napi normál  levélküldés mértéke Max. 100db / nap / fiók)

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Mindkét szerződő fél felvállalja, hogy Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkozó minden információt bizalmasan kezel, mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig azt követően. Ez nem korlátozza vagy csökkenti a bizalmas kezelés megsértése által okozott károk
megtérítéséhez való jogot. Szolgáltató és Ügyfél között folytatott minden fajta kommunikáció szigorúan bizalmasnak tekintendő. Mindkét
szerződő fél felvállalja, hogy a másik fél előzetes beleegyezése nélkül nem ad ki harmadik személynek a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos semmilyen információt, beleértve a megvalósult kommunikációt is. Kivételt képez Szolgáltató által saját Ügyfeleire vonatkozó marketing jellegű információk közzététele CNW Zrt. honlapján vagy Szolgáltató reklám illetve marketing jellegű anyagaiban. A bizalmas kezelés
megsértése alól kivételt képez az az eset is, amikor a bűnvádi eljárásban résztvevő szervek számára történő információátadás kéréséről
van szó. Kivételt képez a szolgáltatások jó minőségét közvetítő pozitív referenciák illetve ajánlások közlése is.

Szolgáltató és Ügyfél közötti jogviszonyokra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai vonatkoznak.

Szolgáltató a Szerződés vagy a szerződési feltételek bármely részét és bármikor módosíthatja. A módosított Szerződés illetve a szerződési feltételek azt a hónapot követő naptári hónap első napján lépnek hatályba, amikor a módosítás közzétételre került. Ügyfél azzal, hogy megtartja szolgáltatását a Szerződés, a Feltételek, a szerződési feltételek vagy egyéb vonatkozó dokumentum módosítása után, félreérthetetlenül kifejezi, hogy egyetért ezen dokumentumok új változatával és azokat elfogadja a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

A jelen Szerződési feltételek 2018.07.24.-én lépnek hatályba és minden eddig érvényben lévő Szerződés, Feltételek, szerződési feltételek és szerződéses megállapodás helyébe lépnek. A jelen szerződés és Feltételek a Szolgáltató által nyújtott minden szolgáltatásra vonatkoznak.